athena center

"เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการการศึกษา ตามมาตรฐานสากล"

“We aim to achieve ISO 29993 for Learning services outside formal education accreditation”

กิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 2567

"ไม่รู้ว่าชอบอะไร"

"ค้นหาแนวทางศึกษาต่อ ?"

"ไม่รู้ว่าเลือกสาขานี้ต้องเรียนอะไรบ้าง"

"พื้นฐานน้อย กลัวตามเพื่อนไม่ทัน"

"เรียนแต่ทฏษฎี ไม่เคยทำปฏิบัติการเลย"

"เพื่อนทำคนเดียว ไม่แบ่งให้ทำเลย"

อย่าปล่อยให้ปัญหา คอยทำลายความฝัน

มาร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของตน เพื่อค้นหาเป้าหมายทางอาชีพในอนาคต

ภาคบรรยาย

ภาคบรรยายที่เน้นด้วยทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และพื้นฐานการคำนวณ การวิเคราะห์ และขั้นตอนตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์

ภาคปฏิบัติ

ฝึกพื้นฐานการใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือ รวมทั้งลงมือปฏิบัติการด้วยตนเอง

ลงมือปฏิบัติการจริง

พัฒนา และต่อยอดความรู้ ด้วยการลงมือปฏิบัติการจริง ทำให้ผู้เรียนได้ลงมือ สังเกตุ วิเคราะห์และสรุปผลจริง อันเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์/วิจัย ทางด้านวิทยาศาสตร์

หลักสูตรหลากหลาย

เรามีหลักสูตรพัฒนาศัยภาพด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย โดยมีผู้เชี่ยวชาญ และนักวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ พร้อมที่จะเป็นผู้ช่วยให้กับผู้เรียน ช่วยคิด ช่วยทำ ตามมาตรฐานปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ

ด้วยความร่วมมือของนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์วิชาชีพ และผู้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ดังนั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ของเยาวชน และผู้สนใจ ศูนย์วิทยาศาสตร์เอธีน่า จึงได้จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ แนะแนวแก่เยาวชน และสังคมผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์ อมรมวิทยาศาสตร์ทางออนไลน์ การให้ความรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Tiktok Facebook Youtube) และการสร้างฐานวิทยาศาสตร์ (Science port) เพื่อให้เยาวชน และผู้สนใจได้นำองค์ความรู้ไปใช้ในการต่อยอดทางการศึกษา และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคตได้

ความคิดเห็นของผู้เรียน คือ "สิ่งที่เราให้ความสำคัญ"

เรารับฟังความคิดเห็นของท่าน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม และบริการ ตามความต้องการท่าน

สามารถนำไปใช้ต่อยอดระดับอุดมศึกษา 93%
ความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร/ความเข้าใจ 86%
การตอบคำถามได้ตรงประเด็นและชัดเจน 86%
Student 1กิจกรรม พื้นฐานการใช้งานเครื่องมือ
Read More
ได้ความรู้มากๆๆ ค่ะ
Student 2กิจกรรม พื้นฐานการใช้งานเครื่องมือ
Read More
อยากทดลองกับการใช้อุปกรณ์ มากกว่านี้ค่ะ

- เราได้เพิ่มกิจกรรมที่เน้นการใช้เครื่องมือจากเดิม 2 เป็น 3 กิจกรรมย่อย
Student 3กิจกรรม พื้นฐานการใช้กล้องจุลทรรศน์
Read More
อยากได้ Sheet แบบ Hard copy เป็น 4 สี
Parent 1กิจกรรม พื้นฐานการใช้งานเครื่องมือ
Read More
อยากให้ประชาสัมพันธ์หลาย ๆ ช่องทาง
Previous
Next

กิจกรรมที่ผ่านมา