athena centre

crime scene do not cross

ค่ายกิจกรรม

นิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

Introduction to Forensic Science

crime scene do not cross

Days
Hours
Minutes
Seconds

*หมายเหตุ ทางผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์การขอคืนเงินทุกกรณี หากท่านสมัคร ชำระเงิน แล้วไม่สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมได้

          การศึกษาทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ เป็นการนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขา มาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในด้านกฎหมาย การพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีความ ในการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษ ดังนั้น นักนิติวิทยาศาสตร์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติงานภายใต้กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องตามหลักสากล นักนิติวิทยาศาสตร์จึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานเป็นอย่างดี โดยสาขาที่สามารถปฏิบัติงานนักนิติวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการ) โดยเฉพาะในประเทศไทยนั้น จะแตกต่างกันตามตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน เช่น วท.บ. ฟิสิกส์ วท.บ. เคมี วท.บ. จุลชีววิทยา เป็นต้น

วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ศึกษาเรียนรู้และรู้จักกับกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ค้นพบความสนใจ และความถนัดของตน รวมทั้งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้ในการต่อยอดทางการศึกษาในอนาคตได้

กำหนดการจัดกิจกรรม

วันอาทิตย์ ที่ 25 กันยายน 2565

09.00 - 09.30 น

ลงทะเบียนรับเอกสาร บัตรประจำตัว และชุดปฏิบัติการ

09.30 - 10.00 น.

- เส้นทางสู่นักนิติวิทยาศาสตร์
- กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ภาคบรรยาย)

10.00 - 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 - 12.00 น.

- กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ภาคบรรยาย) (ต่อ)

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.00 น.

ปฏิบัติการ “การเก็บวัตถุพยาน : ลายนิ้วมือแฝง"

14.00 - 15.00 น.

ปฏิบัติการ “การตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ "

15.00 - 15.30 น.

ให้คำปรึกษา/แนะนำ/ข้อสงสัย และปิดกิจกรรม

สถานที่จัดกิจกรรม

The Riski Hotel @Bangphlat Station

ซอย 77/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สถานีบางพลัด (ทางออก 1) 450 เมตร
มีที่จอดรถให้บริการ

จำนวนที่เปิดรับ

30 ท่าน

วันที่ปิดรับสมัคร

18 กันยายน 2565

เอกสารประกอบกิจกรรม

- ประกาศนียบัตร (Certificate) จะได้รับในรูปแบบ e-Certificate และ ภาพถ่ายกิจกรรม จะได้รับ ในรูปแบบ e-Gallery โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ Download ได้หลังจากกิจกรรมสิ้นสุดแล้ว 30 นาที

- Portfolio ทาง Athena Camp ได้จัดทำ Template กิจกรรม สำหรับให้ทางผู้เข้าร่วมนำไปใช้ ทำ portfolio ของตนเองได้ โดยลิขสิทธิ์การใช้งานจะเป็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น ไม่สามารถนำไปเผยแพร่ให้กับท่านอื่นใช้งานได้

- เอกสารประกอบการบรรยาย จะได้รับทั้งในรูปแบบเอกสาร (Hard copy) ขนาด A4 และแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปใช้ศึกษา ทบทวน เนื้อหาและกิจกรรมได้ แต่ไม่สามารถทำซ้ำ หรือเผยแพร่ ข้อความ หรือเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสาร ทั้งในรูปแบบเอกสาร และอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Athena Camp

คณะผู้บรรยาย

พิภพ พลอาสา

ผู้บรรยายหลัก

วทม. นิติวิทยาศาสตร์
วทบ. จุลชีววิทยา
(เกียรตินิยมอันดับ 2)

ภาคภูมิ กำจัด

ผู้สอนประจำกลุ่ม

วทบ. จุลชีววิทยา

ภัทราวดี ทับชุ่ม

ผู้สอนประจำกลุ่ม

วทบ. วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
(เกียรตินิยมอันดับ 2)

Powered By