เกี่ยวกับเรา

ปี 2565 - ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอธีน่า เซ็นเตอร์ จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ดำเนินการตามพันธกิจหลักคือการให้บริการฝึกอบรม ทักษะทางวิชาชีพให้กับนักเรียน และผู้สนใจ รวมทั้งการแนะแนวอาชีพสายงานต่าง ๆ โดยชื่อ "เอธีน่า" มาจากชื่อเทพีเอธีน่า (Athena) เทพปกรณัมกรีก ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญา ความกล้า แรงบันดาลใจ ยุทธศาสตร์ ศิลปะ และงานฝีมือ

ระยะแรก เราจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เอธีน่า เพื่อเปิดให้บริการแนะแนว ฝึกอบรม ฝึกทักษะทางวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านค่ายกิจกรรม ภายใต้ชื่อ "ค่ายวิทยาศาสตร์เอธีน่า" เพื่อส่งเสริมความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์

ค่ายวิทยาศาสตร์เอธีน่า (Athena Camp) คือ พื้นฐานการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

โดยกิจกรรมจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางสายงานนั้น ๆ มาให้ความรู้ และมีฐานกิจกรรมให้น้อง ๆ ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ ฝึกทำโจทย์เพื่อค้นหาคำตอบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพัฒนาหลักสูตรในการจัดกิจกรรม และการฝึกอบรม ตลอดจนการแนะแนวทางวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น ครอบคลุมในทุกความต้องการของผู้รับบริการ และมอบบริการ/ประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กับท่านต่อไป

ปี 2566 - เราจัดตั้ง "ศูนย์วิทยาศาสตร์เอธีน่า (athena science centre)" เพื่อพัฒนาบริการทางวิทยาศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร ในการพัฒนาบริการให้ตอบโจทย์ และตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ และเป็นไปตามแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainability)

ปี 2567 - ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน รวมทั้งเน้นการให้บริการต่อที่เอื้อ และสอดคล้องกับต้นทุน และสังคมมากยิ่งขึ้น ทางห้างฯ จึงได้จดทะเบียน ยกเลิกกิจการ"ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอธีน่า เซ็นเตอร์" และก่อตั้งใหม่ในชื่อ "ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอธีน่า เซ็นเตอร์" เพื่อสานต่อเจตนารมย์อันแน่วแน่ในการพัฒนาการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน ชุมชน และสังคม ภายใต้ "ศูนย์วิทยาศาสตร์เอธีน่า"

THE ATHENA BOARD OF DIRECTOR
Athena centre ordinary partnership