athena center

พื้นฐานการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ทางชีววิทยา

Basic of Biological Microscope Utilizing

ชื่อกิจกรรม (ภาษาไทย)พื้นฐานการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ทางชีววิทยา
ชื่อกิจกรรม (ภาษาอังกฤษ)Basic of biological microscope utilizing
ความสำคัญการศึกษาสิ่งมีชีวิตในระดับเซลล์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์ในการสังเกตรูปร่าง โครงสร้าง การจัดเรียงตัว ตลอดจนส่วนประกอบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคในการเตรียมตัวอย่างสไลด์ และการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ โดยในการศึกษาระดับอุดมศึกษา จะใช้กล้องจุลทรรศน์สำหรับการเรียนในรายวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา ฯ ซึ่งรายวิชาต่าง ๆ นี้ เป็นพื้นฐานของการศึกษาในสายงานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การอาหาร ฯ ซึ่งน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้เรียนรู้ขั้นตอนในการเตรียมตัวอย่าง การใช้งานกล้องจุลทรรศน์ รวมทั้งการถ่ายภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เพื่อนำมาใช้ในการศึกษาต่อไปได้
รูปแบบกิจกรรมOnsite (face-to-face)
ลักษณะห้องเรียนห้องเรียนแบบปฏิบัติการกลุ่ม
สื่อการเรียนรู้กล้องจุลทรรศน์ ตัวอย่างสิ่งมีชีวิต สีย้อม และอุปกรณ์ปฏิบัติการ โปรเจคเตอร์
วันที่จัดกิจกรรมวันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2567
สถานที่จัดกิจกรรมWorkWize
The Street Ratchada
MRT – ศูนย์วัฒนธรรม ทางออก 4
ระยะเวลา3 ชั่วโมง 
จำนวนที่รับ10 ท่าน
ค่าสมัคร1,250.00 บาท
วันที่เปิดรับสมัครวันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ปิดรับสมัครวันอาทิตย์ ที่ 10 มีนาคม 2567
การรับรองสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตร (Certificate of Achievement)
วิทยากรหลักพิภพ พลอาสา
การศึกษาวทม. (นิติวิทยาศาสตร), วทบ. (จุลชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2
ประสบการณ์การตรวจสอบเเละจำเเนกชนิดของเชื้อจุลินทรีย์
การเตรียมสารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อ เเละการจัดการห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
เทคนิคปฏิบัติการขั้นพื้นฐานของจุลชีววิทยา
หลักการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ เช่น การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจสอบพยาธิสภาพของศพ
วิทยากรสมทบภาคภูมิ กำจัด
การศึกษาวทบ. (จุลชีววิทยา)
ประสบการณ์การวิเคราะห์ทดสอบจุลินทรีย์ในยา (Microbial Enumeration Testing)
การวิเคราะห์หาปริมาณยาด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา (Microbiological Assay)
การทดสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ทางยา (Sterility Testing)
การทดสอบปริมาณ Endotoxin ในยาและวัตถุดิบ
การทดสอบความใช้ได้ของวิธีการทดสอบ (Method Validation & Verification)
การบริหารจัดการ ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
การบริหารจัดการ การให้บริการทดสอบความชำนาญตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043
ผู้จัดกิจกรรมศูนย์วิทยาศาสตร์เอธีน่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอธีน่า เซ็นเตอร์ 59/198 หมู่บ้านเดอะบาลานซ์ซิกม่า หมู่ 4 ซอยบางกระทึก 3 ตรอก 23 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ผู้ประสานงานพิภพ พลอาสา
โทรศัพท์ 02-123-3863
athenacentre.thailand@gmail.com
www.athenacentre.com