athena center

พื้นฐานการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

Introduction to Microbiology

รายละเอียดกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม (ภาษาไทย)พื้นฐานการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
ชื่อกิจกรรม (ภาษาอังกฤษ)ฺBasic of Apparatuses and Instruments in Science Laboratory
ความสำคัญ การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จัก และใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัยหลักสูตรนี้ จึงเหมาะกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่สนใจสายวิทยาศาสตร์ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ตั้งใจจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
รูปแบบกิจกรรมOnsite (face-to-face)
ลักษณะห้องเรียนห้องเรียนแบบปฏิบัติการกลุ่ม
สื่อการเรียนรู้อุปกรณ์และเครื่องมือปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
วันที่จัดกิจกรรมวันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
สถานที่จัดกิจกรรมWorkWize Co-Working space
ห้องเลขที่ 301-304 ศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา 139 ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ระยะเวลา6 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 Session  Session 1 ภาคบรรยาย 09.00 น.-12.00 น. และ  Session 2  ภาคปฏิบัติการ 13.00 น.-16.00 น.
จำนวนที่รับ10 ท่าน
ค่าสมัคร1,500.00 บาท
วันที่เปิดรับสมัครวันเสาร์ ที่ 30 ธันวาคม 2566
วันที่ปิดรับสมัครวันอาทิตย์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567
การรับรองสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตร (Certificate of Achievement)

วิทยากรหลัก

พิภพ พลอาสา

การศึกษาวทม. (นิติวิทยาศาสตร), วทบ. (จุลชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2
ประสบการณ์การตรวจสอบเเละจำเเนกชนิดของเชื้อจุลินทรีย์
การเตรียมสารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อ เเละการจัดการห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
เทคนิคปฏิบัติการขั้นพื้นฐานของจุลชีววิทยา
หลักการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ เช่น การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจสอบพยาธิสภาพของศพ

วิทยากรสมทบ

ภาคภูมิ กำจัด

การศึกษาวทบ. (จุลชีววิทยา)
ประสบการณ์การวิเคราะห์ทดสอบจุลินทรีย์ในยา (Microbial Enumeration Testing)
การวิเคราะห์หาปริมาณยาด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา (Microbiological Assay)
การทดสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ทางยา (Sterility Testing)
การทดสอบปริมาณ Endotoxin ในยาและวัตถุดิบ
การทดสอบความใช้ได้ของวิธีการทดสอบ (Method Validation & Verification)
การบริหารจัดการ ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
การบริหารจัดการ การให้บริการทดสอบความชำนาญตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043

ผู้จัดกิจกรรม

ศูนย์วิทยาศาสตร์เอธีน่า

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอธีน่า เซ็นเตอร์

59/198 หมู่บ้านเดอะบาลานซ์ซิกม่า หมู่ 4 ซอยบางกระทึก 3 ตรอก 23 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

ผู้ประสานงานพิภพ พลอาสา
โทรศัพท์ 02 123 3863
athenacentre.thailand@gmail.com
athenacentre.com