พื้นฐานการศึกษาด้านจุลชีววิทยา

Introduction to Microbiology

รายละเอียดกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม (ภาษาไทย)พื้นฐานการศึกษาทางจุลชีววิทยา
ชื่อกิจกรรม (ภาษาอังกฤษ)Introduction to Microbiology
ความสำคัญจุลชีววิทยา หนึ่งในหลักสูตรการศึกษาทางด้านชีววิทยาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กแต่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากมาย โดยจุลินทรีย์ที่ทั่วทั้งโลก ได้รู้จักตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมาคือ โคโรน่าไวรัส (COVID 19) การศึกษาทางด้านจุลชีววิทยา จึงครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาทางกายภาพ ชีวภาพ การเพิ่มจำนวน การควบคุม การป้องกัน การประยุกต์ใช้งาน ดังนั้น นักจุลชีววิทยาจึงมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากต่อการควบคุมจุลินทรีย์เหล่านี้
รูปแบบกิจกรรมOnsite (face-to-face)
ลักษณะห้องเรียนห้องเรียนแบบปฏิบัติการกลุ่ม
สื่อการเรียนรู้อุปกรณ์และเครื่องมือปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ห่วงเขี่ยเชื้อ เข็มเขี่ยเชื้อ อาหารเลี้ยงเชื้อ โปรเจคเตอร์
วันที่จัดกิจกรรมวันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2566
สถานที่จัดกิจกรรมWorkWize Co-Working space
ห้องเลขที่ 301-304 ศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา 139 ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ระยะเวลา6 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 Session  Session 1 ภาคบรรยาย 09.00 น.-12.00 น. และ  Session 2  ภาคปฏิบัติการ 13.00 น.-16.00 น.
จำนวนที่รับ30 ท่าน
ค่าสมัคร2,000.00 บาท
วันที่เปิดรับสมัครวันเสาร์ ที่ 14 ตุลาคม 2566
วันที่ปิดรับสมัครวันอาทิตย์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2566
การรับรองสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตร (Certificate of Achievement)

 

วิทยากรหลัก

 

พิภพ พลอาสา

การศึกษาวทม. (นิติวิทยาศาสตร), วทบ. (จุลชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2
ประสบการณ์การตรวจสอบเเละจำเเนกชนิดของเชื้อจุลินทรีย์
การเตรียมสารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อ เเละการจัดการห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
เทคนิคปฏิบัติการขั้นพื้นฐานของจุลชีววิทยา
หลักการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ เช่น การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจสอบพยาธิสภาพของศพ

 

วิทยากรสมทบ

 

ภาคภูมิ กำจัด

การศึกษาวทบ. (จุลชีววิทยา)
ประสบการณ์การวิเคราะห์ทดสอบจุลินทรีย์ในยา (Microbial Enumeration Testing)
การวิเคราะห์หาปริมาณยาด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา (Microbiological Assay)
การทดสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ทางยา (Sterility Testing)
การทดสอบปริมาณ Endotoxin ในยาและวัตถุดิบ
การทดสอบความใช้ได้ของวิธีการทดสอบ (Method Validation & Verification)
การบริหารจัดการ ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
การบริหารจัดการ การให้บริการทดสอบความชำนาญตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043

 

ผู้จัดกิจกรรม

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เอธีน่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอธีน่า เซ็นเตอร์ 59/198 หมู่บ้านเดอะบาลานซ์ซิกม่า หมู่ 4 ซอยบางกระทึก 3 ตรอก 23 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

ผู้ประสานงานพิภพ พลอาสา
โทรศัพท์ 02-123-3863
athenacentre.thailand@gmail.com
www.athenacentre.com