จุลชีววิทยา (microbiology) เป็นแขนงหนึ่งในสาขาวิชาชีววิทยา ที่เน้นการศึกษาเกี่ยวกับประวัติของการค้นพบที่สำคัญทางด้านจุลชีววิทยา การจำแนก ประเภท และชนิดของจุลินทรีย์ การศึกษารูปร่าง และโครงสร้างของจุลินทรีย์ การสืบพันธ์ การเพาะเลี้ยง รวมทั้งการควบคุมจุลินทรีย์

โดยสามารถแบ่งจุลินทรีย์ได้เป็น

ชาญณรงค์ รอดคํา. บทนำสู่วิชาจุลชีววิทยา. สืบค้นเมื่อ 23 เมษายน 2567. เข้าถึงได้จาก http://www.micro.vet.chula.ac.th/index.php/doc/doc_download/58-