"ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอธีน่า เซ็นเตอร์" จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567 แทน "ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอธีน่า เซ็นเตอร์"

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. บทนิยาม
          “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุถึงตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
          “ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
          “ข้อมูลชีวภาพ” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการใช้เทคนิค หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับลักษณะเด่นทางกายภาพ หรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ทำให้สามารถยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นที่ไม่เหมือนกับบุคลอื่นได้ เช่น ข้อมูลจำลองภาพใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา หรือข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ
          “ห้างฯ” หมายถึง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล อาธีน่า เซ็นเตอร์

2. ประเภทของผู้ใช้บริการและข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้
        ห้างฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับห้างฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
                  2.1 ลูกค้า หรือ ผู้รับบริการ
                          ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ วันเดือนปีเกิด รูปถ่ายข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บเงิน และ/หรือสำหรับจัดส่งสินค้า ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ บัญชีผู้ใช้งาน Social Network เช่น LINE ID, Facebookข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลการค้นหาสินค้าผลิตภัณฑ์ ข้อมูลธุรกรรมการคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินของท่าน บันทึกบทสนทนาและการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับตัวแทนให้บริการลูกค้าของห้างฯ ไม่ว่าจะในรูปแบบหรือวิธีใด ๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล ข้อความสนทนา และการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลเกี่ยวกับที่ท่านให้ไว้แก่ห้างฯ ไม่ว่าผ่านช่องทางใด ๆ

                  2.2 ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ห้างฯ
                          ห้าง ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ของ เช่น ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies Usage) ที่อยู่อินเตอร์เน็ตโพรโทคอล (Internet Protocol: IP) ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารที่ท่าน หน้าที่นำเข้าสู่เว็บไซต์ หน้าที่ออกจากเว็บไซต์ วันและเวลาการคลิกข้อมูล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในเชิงสถิติที่ไม่ระบุตัวตน เพื่อให้ห้างฯ เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของห้างฯ

3. วัตถุประสงค์และฐานการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
          ห้างฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะกรณีที่จำเป็นหรือมีฐานการประมวลผลในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ห้างฯ ได้ทำไว้กับท่าน เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อการดำเนินการตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย การดำเนินการตามความยินยอมของท่าน และ/หรือ ภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งอาจจะอาศัยฐานการประมวลผลฐานใดฐานหนึ่งหรือหลายฐานประกอบกันก็ได้ ดังต่อไปนี้

                   3.1 การประมวลผลตามฐานการให้บริการ (Contract)
                          ห้างฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าลงทะเบียนสมัครใช้บริการกับห้างฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
                                  – พิจารณาคุณสมบัติ ตรวจสอบคัดกรอง ก่อนรับเข้าเป็นสมาชิก
                                  – พิจารณาอนุมัติคำขอ ให้บริการช่วยเหลือ หรือตอบข้อสงสัยของท่าน
                                  – พิสูจน์และยืนยันตัวตนก่อนเข้าลงทะเบียนสมัครใช้บริการ
                                  – การพิจารณา และประมวลผลข้อมูลเพื่อให้บริการแก่ท่าน
                                  – แจ้งเตือนการทำธุรกรรม ออกหลักฐานการชำระเงิน ออกเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย
                                  – ติดตามชำระหนี้

                  3.2 การประมวลผลตามฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)
                          ห้างฯ จะเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของห้างฯ หรือของบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่าวจะต้องไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐาน ประโยชน์ และเสรีภาพในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจะต้องไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
                                  – การบริหารกิจการของห้างฯ เช่น ประเมินบริหารจัดการความเสี่ยง ตรวจสอบ ป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริต การฟอกเงิน การก่อการร้าย การประพฤติโดยมิชอบ หรือการก่ออาชญากรรมอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าองค์กรธุรกิจของห้างฯ
                                  – บริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างห้างฯ และท่าน เช่น การรับเรื่องและจัดการการร้องเรียน
                                  – มาตรการรักษาความปลอดภัย เช่น แลกบัตร และ/หรือ บันทึกภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของผู้ที่มาติดต่อก่อนเข้าอาคารของห้างฯ
                                  – กรณีผู้ใช้บริการเป็นนิติบุคคล ห้างฯ จะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน หรือตัวแทน

                  3.3 การประมวลผลตามฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)
                        การปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล และ/หรือ คำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ซึ่งห้างฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม

                  3.4 การประมวลผลตามฐานความยินยอม (Consent)
                          ในบางกรณี ห้างฯ อาจมีการขอความยินยอมจากท่านก่อนจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด และ/หรือ เพื่อให้ห้างฯ สามารถให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
                                  – ประมวลผล วิจัย และวิเคราะห์พฤติกรรม หรือความชื่นชอบของท่านเพื่อปรับปรุงและพัฒนาบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท่านอย่างแท้จริง และ/หรือเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริการส่งเสริมการขายของห้างฯ ที่ท่านอาจจะสนใจ และ/หรือเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับท่านโดยเฉพาะ
                                  – เพื่อบริหารเว็บไซต์ อำนวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ และประเมินจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และความนิยมในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
          ห้างฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่จัดเก็บไว้ข้างต้นให้แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น
                  – เมื่อห้างฯ มอบหมายให้ผู้รับข้อมูลดังกล่าว ดำเนินการจัดเก็บและ/หรือประมวลผลข้อมูลดังกล่าวแทนห้างฯ วัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในการเก็บรักษา สำรองข้อมูล บริการเรียกข้อมูล และเพื่อความสะดวกในการให้บริการ
                  – เมื่อห้างฯ จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเมื่อห้างฯ ได้รับการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่หน่วยงานหรือหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย
                  – ผู้ซื้อหรือผู้ขายที่ท่านได้ติดต่อหรือทำธุรกรรมผ่านช่องทางการให้บริการของห้างฯ
                  – เมื่อการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นการจำเป็นสำหรับการให้บริการของห้างฯ โดยเปิดเผยให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ และนิติบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ห้างฯ ที่ให้บริการขนส่ง ห้างฯ ที่ให้บริการรับชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ ผู้ให้บริการการทำธุรกรรมทางการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน และผู้สนับสนุนอื่น ๆ
                  – เมื่อท่านให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยชัดแจ้งแก่ห้างฯ เป็นครั้งคราว
ทั้งนี้ ห้างฯ จะดำเนินการให้แน่ใจว่าผู้รับข้อมูลดังกล่าวได้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ ไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ห้างฯ ได้กำหนดไว้ และจะปฏิบัติกับตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

5. ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
          ห้างฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ โดยห้างฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่ท่านยังใช้บริการหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับห้างฯ และอาจต่อเนื่องไปอีกเป็นระยะเวลา 10 (สิบ) ปีนับแต่วันที่มีการยุติความสัมพันธ์กับท่าน เว้นแต่ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ก่อตั้งสิทธิตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ห้างฯ จะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนทันที

6. การโอนข้อมูลของท่านไปต่างประเทศ
          กรณีที่ห้างฯ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เช่น กรณีห้างฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนแฟลตฟอร์มคลาวด์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทยเพื่อการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หากประเทศดังกล่าวที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่ต่ำกว่าประเทศไทย ห้างฯ จะดำเนินมาตรการที่เห็นว่าจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโอนในระดับที่เพียงพอ

7. มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
          เพื่อป้องการการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ห้างฯ ได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย ทั้งมาตรการเชิงการบริหารจัดการองค์กร และมาตรการเชิงเทคนิคที่เหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะแต่บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น และกำหนดให้บุคคลเหล่านั้นรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ มีการใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันและตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บอยู่บนฐานข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น

8. การเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้หย่อนความสามารถ
          ห้างฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าห้างฯ ไม่มีเจตนาในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หย่อนความสามารถตามกฎหมาย อันได้แก่ ผู้เยาว์ (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสตามกฎหมาย) บุคคลที่ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถตามกฎหมาย ทั้งนี้ ห้างฯ ขอให้ผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย โปรดดูแลไม่ให้ผู้หย่อนความสามารถที่อยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของท่านส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ห้างฯ หากมีกรณีที่ผู้หย่อนความสามารถส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ห้างฯ ห้างฯ จะถือว่าท่านยินยอมให้ห้างฯ ครอบครองข้อมูลนั้น และยินยอมที่จะผูกพันตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม หากห้างฯ ทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้หย่อนความสามารถ ห้างฯ จะดำเนินการระงับ หยุด และลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หย่อนที่ปราศจากความยินยอมของผู้ใช้อำนาจปกครองตามที่กฎหมายกำหนด

9. การเชื่อมต่อเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
          บริการของห้างฯ อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านั้นมีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกและเป็นอิสระต่อกัน ห้างฯ ขอแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ๆ เพื่อทราบในรายละเอียดก่อนการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ ห้างฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอำนาจควบคุมถึงมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าว และไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

10. บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
          เฉพาะเจ้าหน้าที่ของห้างฯ ที่มีหน้าที่ และ/หรือความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลที่กล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ ในกรณีที่ห้างฯ มอบหมายให้บุคคลที่สามเป็นผู้จัดเก็บ และ/หรือประมวลผลข้อมูล ห้างฯ จะดำเนินการให้แน่ใจว่าจะมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ของบุคคลที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวที่มีหน้าที่ และ/หรือความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ และ/หรือประมวลผลข้อมูลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านได้

11. สิทธิของเจ้าของข้อมูล
          กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
                  (1) สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับห้างฯ รวมถึงขอให้ห้างฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม
                  (2) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลของท่านอยู่กับห้างฯ
                  (3) สิทธิในการขอให้ห้างฯ ลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านอยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
                  (4) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
                  (5) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคลของท่าน
                  (6) สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ห้างฯ ไม่สามารถทำได้โดยสภาพทางเทคนิค หรือห้างฯ มีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย
                  (7) สิทธิในการถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับห้างฯ ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลของท่านอยู่กับห้างฯ เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถถอนความยินยอม ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ ก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว
                  (8) สิทธิร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่กี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการ/สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านเห็นว่าห้างฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

                  คำขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นจะต้องกระทำการเป็นลายลักษณ์อักษรตามรูปแบบที่ห้างฯ กำหนดเพื่อการพิจารณาตรวจสอบว่าผู้ที่ร้องขอเป็นผู้ที่ที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างแท้จริง และห้างฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนินการตามคำขอของท่านภายใน 30 วัน ทั้งนี้ ห้างฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าสิทธิต่าง ๆ ของท่านอาจถูกกำจัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรืออาจมีเหตุจำเป็นที่ห้างฯ ไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของท่านได้ เช่น เป็นการใช้สิทธิที่ไม่สุจริต หรืออาจกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น โดยห้างฯ จะแจ้งเหตุปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย

12. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
                  ห้างฯ อาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง และเมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อตกลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ห้างฯ จะแจ้งให้ท่านทราบตามความเหมาะสมของสถานการณ์ผ่านเว็บไซต์ของห้างฯ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นของห้างฯ และให้ถือว่าท่านยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนั้น หากท่านไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการต่อไปภายใต้ข้อตกลงฉบับใหม่ ท่านสามารถยกเลิกการใช้บริการได้ตามที่ประสงค์

13. กฎหมายที่ใช้บังคับ
                  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้ตีความตามกฎหมายไทย ท่านยินยอมให้เขตอำนาจศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามข้อกำหนด

14. ช่องทางการติดต่อ
          หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือข้อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือประสงค์จะดำเนินการใด ๆ ในประการที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อห้างฯ ได้ที่

          ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอธีน่า เซ็นเตอร์
          ที่อยู่ : 59/198 หมู่บ้านเดอะบาลานซ์ซิกม่า หมู่ที่ 4 ซอยบางกระทึก 3 ตรอก 23
          ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
          เว็บไซต์: https://www.athenacentre.com/
          E-mail: athenacentre.thailand@gmail.com
          เบอร์โทรศัพท์ : 097 009 0907

ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2565