"ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอธีน่า เซ็นเตอร์" จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567 แทน "ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอธีน่า เซ็นเตอร์"

พื้นฐานการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

Basic of Apparatuses and Instruments in Science Laboratory

ภาพกิจกรรมรุ่นที่ผ่านมา
รายละเอียดกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม (ภาษาไทย) พื้นฐานการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
ชื่อกิจกรรม (ภาษาอังกฤษ) Basic of Apparatuses and Instruments in Science Laboratory
ความสำคัญ การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จัก และใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัยหลักสูตรนี้ จึงเหมาะกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่สนใจสายวิทยาศาสตร์ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ตั้งใจจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
รูปแบบกิจกรรม Onsite (face-to-face)
ลักษณะห้องเรียน ห้องเรียนแบบปฏิบัติการกลุ่ม
สื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์และเครื่องมือปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
วันที่จัดกิจกรรม วันเสาร์ ที่ 3 สิงหาคม 2567
สถานที่จัดกิจกรรม WorkWize Co-Working space
ศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา ห้องเลขที่ 301-304 139 ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 Session
—–> Session 1 ภาคบรรยาย 09.00 น.-10.30 น.
—–> Session 2  ภาคปฏิบัติการ 10.30 น.-12.00 น.
จำนวนที่รับ 10 ท่าน
ค่าสมัคร 1,500.00 บาท
วันที่ปิดรับสมัคร วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม 2567
การรับรองสำเร็จหลักสูตร ประกาศนียบัตร (Certificate of Achievement)
วิทยากรหลัก ภาคภูมิ กำจัด
การศึกษา วทบ. (จุลชีววิทยา)
ประสบการณ์ การวิเคราะห์ทดสอบจุลินทรีย์ในยา (Microbial Enumeration Testing) การวิเคราะห์หาปริมาณยาด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา (Microbiological Assay) การทดสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ทางยา (Sterility Testing) การทดสอบปริมาณ Endotoxin ในยาและวัตถุดิบ การทดสอบความใช้ได้ของวิธีการทดสอบ (Method Validation & Verification) การบริหารจัดการ ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 การบริหารจัดการ การให้บริการทดสอบความชำนาญตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043
ผู้จัดกิจกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์เอธีน่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอธีน่า เซ็นเตอร์ 59/198 หมู่บ้านเดอะบาลานซ์ซิกม่า หมู่ 4 ซอยบางกระทึก 3 ตรอก 23 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ผู้ประสานงาน พิภพ พลอาสา โทรศัพท์ 02 123 3863 athenacentre.thailand@gmail.com athenacentre.com