"ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอธีน่า เซ็นเตอร์" จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567 แทน "ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอธีน่า เซ็นเตอร์"

พื้นฐานการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ทางชีววิทยา

Basic of Biological Microscope Utilizing

การใช้งานจริง

ตัวอย่างหลากหลาย

ชื่อกิจกรรม (ภาษาไทย) พื้นฐานการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ทางชีววิทยา
ชื่อกิจกรรม (ภาษาอังกฤษ) Basic of biological microscope utilizing
ความสำคัญ การศึกษาสิ่งมีชีวิตในระดับเซลล์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์ในการสังเกตรูปร่าง โครงสร้าง การจัดเรียงตัว ตลอดจนส่วนประกอบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคในการเตรียมตัวอย่างสไลด์ และการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ โดยในการศึกษาระดับอุดมศึกษา จะใช้กล้องจุลทรรศน์สำหรับการเรียนในรายวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา ฯ ซึ่งรายวิชาต่าง ๆ นี้ เป็นพื้นฐานของการศึกษาในสายงานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การอาหาร ฯ ซึ่งน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้เรียนรู้ขั้นตอนในการเตรียมตัวอย่าง การใช้งานกล้องจุลทรรศน์ รวมทั้งการถ่ายภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เพื่อนำมาใช้ในการศึกษาต่อไปได้
รูปแบบกิจกรรม Onsite (face-to-face)
ลักษณะห้องเรียน ห้องเรียนแบบปฏิบัติการกลุ่ม
สื่อการเรียนรู้ กล้องจุลทรรศน์ ตัวอย่างสิ่งมีชีวิต สีย้อม และอุปกรณ์ปฏิบัติการ โปรเจคเตอร์
วันที่จัดกิจกรรม วันเสาร์ ที่ 7 ตุลาคม 2566
สถานที่จัดกิจกรรม THINK Society: Co-working space & coffee ที่อยู่: 16, 3133/15 ซอย สุขุมวิท 101/2 บางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 Session  Session 1 จำนวน 5 ท่าน 09.00 น.-12.00 น. และ  Session 2  จำนวน 5 ท่าน 13.00 น.-16.00 น.
จำนวนที่รับ 10 ท่าน
ค่าสมัคร 2,000.00 บาท
วันที่เปิดรับสมัคร วันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2566
วันที่ปิดรับสมัคร วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2566
การรับรองสำเร็จหลักสูตร ประกาศนียบัตร (Certificate of Achievement)
วิทยากรหลัก พิภพ พลอาสา
การศึกษา วทม. (นิติวิทยาศาสตร), วทบ. (จุลชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2
ประสบการณ์ การตรวจสอบเเละจำเเนกชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ การเตรียมสารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อ เเละการจัดการห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เทคนิคปฏิบัติการขั้นพื้นฐานของจุลชีววิทยา หลักการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ เช่น การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจสอบพยาธิสภาพของศพ
วิทยากรสมทบ ภาคภูมิ กำจัด
การศึกษา วทบ. (จุลชีววิทยา)
ประสบการณ์ การวิเคราะห์ทดสอบจุลินทรีย์ในยา (Microbial Enumeration Testing) การวิเคราะห์หาปริมาณยาด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา (Microbiological Assay) การทดสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ทางยา (Sterility Testing) การทดสอบปริมาณ Endotoxin ในยาและวัตถุดิบ การทดสอบความใช้ได้ของวิธีการทดสอบ (Method Validation & Verification) การบริหารจัดการ ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 การบริหารจัดการ การให้บริการทดสอบความชำนาญตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043
ผู้จัดกิจกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์เอธีน่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอธีน่า เซ็นเตอร์ 59/198 หมู่บ้านเดอะบาลานซ์ซิกม่า หมู่ 4 ซอยบางกระทึก 3 ตรอก 23 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ผู้ประสานงาน พิภพ พลอาสา โทรศัพท์ 02-123-3863 athenacentre.thailand@gmail.com www.athenacentre.com