"ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอธีน่า เซ็นเตอร์" จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567 แทน "ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอธีน่า เซ็นเตอร์"

พื้นฐานการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

Basic of Apparatus and Instruments in Science Laboratory

lecturer_img
laboratory_activity_img
laboratory_activity_2_img
Days
Hours
Minutes
Seconds

*หมายเหตุ ทางผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์การขอคืนเงินทุกกรณี หากท่านสมัคร ชำระเงิน แล้วไม่สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมได้

          การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งคืออุปกรณ์และเครื่องมือในการวิเคราะห์ และทดลอง โดยมีตั้งแตอุปกรณ์ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงอุปกรณ์ทางเทคนิคขั้นสูงชนิดพิเศษ การที่เราจะเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ได้ เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักอุปกรณ์ การใช้งาน เพื่อให้ผลการทดลองมีความถูกต้อง และแม่นยำ หากเราเลือกใช้อุปกรณ์ที่ผิด อาจส่งผลให้การทดลองของเราขาดความน่าเชื่อถือได้

วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ศึกษาเรียนรู้และรู้จักกับอุปกรณ์พื้นฐานทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถนำเอาความรู้ไปใช้ในการต่อยอดทางการศึกษาในอนาคตได้

กำหนดการจัดกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565

09.00 - 09.30 น

ลงทะเบียนรับเอกสาร บัตรประจำตัว และชุดปฏิบัติการ

09.30 - 10.00 น.

- แนะนำการหลักในการใช้งานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
- เรียนรู้อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานใน
- ห้องปฏิบัติการเคมี (ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน)
- ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
- ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

10.00 - 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 - 12.00 น.

ปฏิบัติการ “การเตรียมสารละลายขั้นพื้นฐาน”

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.00 น.

ปฏิบัติการ “การทดสอบคุณภาพน้ำ”

14.00 - 15.00 น.

ปฏิบัติการ “การเตรียมแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อแบบสัมผัสผิวหนัง”

15.00 - 15.30 น.

ให้คำปรึกษา/แนะนำ/ข้อสงสัย และปิดกิจกรรม

สถานที่จัดกิจกรรม

The Riski Hotel @Bangphlat Station

ซอย 77/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สถานีบางพลัด (ทางออก 1) 450 เมตร
มีที่จอดรถให้บริการ

จำนวนที่เปิดรับ

30 ท่าน

วันที่ปิดรับสมัคร

25 กันยายน 2565

เอกสารประกอบกิจกรรม

- ประกาศนียบัตร (Certificate) จะได้รับในรูปแบบ e-Certificate และ ภาพถ่ายกิจกรรม จะได้รับ ในรูปแบบ e-Gallery โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ Download ได้หลังจากกิจกรรมสิ้นสุดแล้ว 30 นาที

- Portfolio ทาง Athena Camp ได้จัดทำ Template กิจกรรม สำหรับให้ทางผู้เข้าร่วมนำไปใช้ ทำ portfolio ของตนเองได้ โดยลิขสิทธิ์การใช้งานจะเป็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น ไม่สามารถนำไปเผยแพร่ให้กับท่านอื่นใช้งานได้

- เอกสารประกอบการบรรยาย จะได้รับทั้งในรูปแบบเอกสาร (Hard copy) พิมพ์ 4 สี เข้าเล่มขนาด A4 และแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปใช้ศึกษา ทบทวน เนื้อหาและกิจกรรมได้ แต่ไม่สามารถทำซ้ำ หรือเผยแพร่ ข้อความ หรือเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสาร ทั้งในรูปแบบเอกสาร และอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Athena Camp

คณะผู้บรรยาย

ภาคภูมิ กำจัด

ผู้บรรยายหลัก

วทบ. จุลชีววิทยา

พิภพ พลอาสา

ผู้สอนประจำกลุ่ม

วทม. นิติวิทยาศาสตร์
วทบ. จุลชีววิทยา
(เกียรตินิยมอันดับ 2)

ภัทราวดี ทับชุ่ม

ผู้สอนประจำกลุ่ม

วทบ. วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
(เกียรตินิยมอันดับ 2)

Powered By